25/05/2021
Gần đây nhận thấy một số bạn cảm thấy làm UI không "lên" được nên muốn chuyển qua làm UX. Nhân dịp trong đợt covid đang hoành hành mình muốn cùng chia sẻ ý kiến cá nhân về Ux, Ui designer và những phần chồng lấn cần thiết trong 2 nghề này.
Advertisement ADS